Опис на работа

- Сметководство

 • Комплетно финансиско и материјално водење на компанија.
 • Подготовка на пресметка за плати и придонеси
 • Подготовка на пресметка за ДДВ и сите останати даноци
 • Подготовка на сите потребни документи и комуникација со соодветни државни институции поврзани со сметководственото работење
 • Пресметка на амортизација и комплетно водење на основни средства
 • Подготовка на извештаи, планови и други документи на барање за потребите на менаџментот на фирмите

- Консалтинг

 • Финансиско советување 
 • Даночно советување
 • Советување за СТАРТАП компании
 • Консултации при отпочнување со работа на домашнии и странски компании

- Правни услуги

 • Основање на компанија од овластен регистратор
 • Пријави и одјави на вработени
 • Консултации во областа на работни односи
 • Дозволи за работа и дозволи за престој на странски лица
 • Подготовка на акти и договори од областа на облигации, работни односи итн.